01.06.2014

Polish manufacturer Boruta-Zachem is planning to launch production of non-allergenic cosmetics in Bydgoszcz, in the country’s north - wrote magazine Cosmetics Business.

Shareholders

General data

Capitalization:52 706 533 zł
Number of shares:239 575 150
Number of votes on General Meeting of Shareholders239 575 150
Share capital:23 957 515,00 zł
Share nominal value:0,10 zł
Free float:38,09%

Utmost shareholders

NameNumber of shares
Number of votes
JoyFix Limited79 206 423
(33,06%)
79 206 423
(33,06%)
Midorana Investments Ltd.40 955 030
(17,09%)
40 955 030
(17,09%)
MAX WELT HOLDINGS LIMITED16 160 799
(6,75%)
16 160 799
(6,75%)
Piotr Bogusz12 000 000
(5,01%)
12 000 000
(5,01%)
Others
91 252 898
(38,09%)
91 252 898
(38,09%)

* Na podstawie danych udostępnionych dzięki DM BOŚ


** Joyfix przystąpił do Porozumienia z 78.208.674 akcji stanowiących 32.34% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 78.208.674 głosów stanowiących 32.34% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 997.749 akcji Spółki posiadanych przez Joyfix nie zostało objęte zakresem Porozumienia.
Midorana przed przystąpieniem do Porozumienia posiadała 40.955.030 akcji Spółki stanowiących 17,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 40.955.030 głosów stanowiących 17,09% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Po zawarciu Porozumienia jego Członkowie posiadają łącznie 119.163.704 akcji, stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 119.163.704 głosów, co stanowi 49,74% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Porozumienie zostało zawiązane w celu zgodnego głosowania podczas Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki w zakresie uchwał dotyczących powołania/odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwał dotyczących zmian Statutu Spółki. Porozumienie zawarto na okres 2 lat tj. do 18 września 2020 r.


*** Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, otrzymanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych"