18.06.2019

Laboratorium Naturella – spółka której wyłącznym właścicielem jest notowana na NewConnect Boruta Zachem, zawarła kontrakt z Katarzyną Bosacką. Znana dziennikarka prasowa i telewizyjna została ambasadorką dwóch ekologicznych marek firmy na polskim rynku. Spółka zapowiada rozpoczęcie długoterminowej kampanii promocyjno-edukacyjnej z udziałem Katarzyny Bosackiej jeszcze w drugim kwartale.

Акционеры

Общие данные

Капитал:66 143 788 zł *
Количество акций:264 575 150
Количество голосов на собрании акционеров:264 575 150
Уставный капитал:26 457 515,00 zł
Номинальная стоимость акций:0,10 zł
В свободном обращении:38,27%

Основные акционеры

NazwaLiczba akcji
Liczba głosów
JoyFix Limited **78 208 674
(29,56%)
78 208 674
(29,56%)
Piotr Bogusz44 154 757
(16,69%)
44 154 757
(16,69%)
Midorana Investments Ltd. **40 955 030
(15,48%)
40 955 030
(15,48%)
Другие
101 256 689
(38,27%)
101 256 689
(38,27%)
* На основании данных предоставленных DM BOŚ


** Joyfix przystąpił do Porozumienia z 78.208.674 akcji stanowiących 32.34% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 78.208.674 głosów stanowiących 32.34% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 997.749 akcji Spółki posiadanych przez Joyfix nie zostało objęte zakresem Porozumienia.
Midorana przed przystąpieniem do Porozumienia posiadała 40.955.030 akcji Spółki stanowiących 17,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 40.955.030 głosów stanowiących 17,09% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Po zawarciu Porozumienia jego Członkowie posiadają łącznie 119.163.704 akcji, stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 119.163.704 głosów, co stanowi 49,74% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Porozumienie zostało zawiązane w celu zgodnego głosowania podczas Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki w zakresie uchwał dotyczących powołania/odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwał dotyczących zmian Statutu Spółki. Porozumienie zawarto na okres 2 lat tj. do 18 września 2020 r.
Po zmniejszeniu stanu posiadania akcji przez Joyfix Limited w dniu 14 czerwca 2019, zgodnie z wiedzą zawiadamiającego Porozumienie Akcjonariuszy którego jest członkiem posiada łącznie 119.163.704 akcji stanowiących 45.04% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 119.163.704 głosów, co stanowi 45.04% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce


*** Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, otrzymanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych"
Struktura akcjonariatu na dzień 17.06.2019.