05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja:203 193 715 zł *
Liczba akcji:317 490 180
Liczba głosów na WZA:317 490 180
Kapitał akcyjny:31 749 018,00 zł
Cena nominalna akcji:0,10 zł
Free float:30,02%

Najwięksi akcjonariusze

NazwaLiczba akcji
Liczba głosów
JoyFix Limited **127 078 311
(40,03%)
127 078 311
(40,03%)
Piotr Bogusz54 154 757
(17,06%)
54 154 757
(17,06%)
Midorana Investments Ltd. **40 955 030
(12,90%)
40 955 030
(12,90%)
Pozostali
95 302 082
(30,02%)
95 302 082
(33,02%)
* Na podstawie danych udostępnionych dzięki DM BOŚ


** Joyfix przystąpił do Porozumienia z 78.208.674 akcji stanowiących 32.34% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 78.208.674 głosów stanowiących 32.34% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 997.749 akcji Spółki posiadanych przez Joyfix nie zostało objęte zakresem Porozumienia.
Midorana przed przystąpieniem do Porozumienia posiadała 40.955.030 akcji Spółki stanowiących 17,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 40.955.030 głosów stanowiących 17,09% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Po zawarciu Porozumienia jego Członkowie posiadają łącznie 119.163.704 akcji, stanowiących 49,74% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 119.163.704 głosów, co stanowi 49,74% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Porozumienie zostało zawiązane w celu zgodnego głosowania podczas Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki w zakresie uchwał dotyczących powołania/odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwał dotyczących zmian Statutu Spółki.
Porozumienie zawarto na okres 2 lat tj. do 18 września 2020 r.
Po zmniejszeniu stanu posiadania akcji przez Joyfix Limited w dniu 14 czerwca 2019, zgodnie z wiedzą zawiadamiającego Porozumienie Akcjonariuszy którego jest członkiem posiada łącznie 119.163.704 akcji stanowiących 45.04% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 119.163.704 głosów, co stanowi 45.04% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w dniu 9 października 2019, zgodnie z wiedzą zawiadamiającego Porozumienie Akcjonariuszy którego jest członkiem posiada łącznie 119.163.704 akcji stanowiących 37.53% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 119.163.704 głosów, co stanowi 37.53% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.


*** Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, otrzymanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych"
Struktura akcjonariatu na dzień 18.10.2019.