19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Oferta publiczna

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1 do 52.915.030 akcji zwykłych na okaziciela Serii E („Akcje”) spółki Boruta Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz ubieganiem się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym ani równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone wnikliwą analizą oraz, jeśli zachodzi taka konieczność, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Niniejsze Memorandum Informacyjne nie podlegało zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Wybierając opcję „AKCEPTUJĘ”, potwierdzają Państwo zapoznanie się z tym zastrzeżeniem oraz wyrażają Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz składają poniższe oświadczenia.

Informacje i dokumenty zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności nie są przeznaczone do udostępnienia osobom znajdującym się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani też jakiegokolwiek innego kraju, w którym udostępnianie tych materiałów mogłoby być niezgodne z przepisami prawa obowiązującego w tym kraju.

Akcje objęte niniejszym Memorandum Informacyjnym nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oferta publiczna Akcji przeprowadzana jest wyłącznie ma podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego oraz wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja lub oferta sprzedaży Akcji lub jakakolwiek zachęta do ich nabywania, ani też jako zamiar pozyskania ofert zakupu Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań mogłoby być niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Niniejsze Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi stanowi jedyny, kompletny i prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i ofercie publicznej Akcji. Memorandum Informacyjne w wersji elektronicznej zostało opublikowane na stronie internetowej: www.boruta-zachem.pl.

Inwestorzy powinni dokładnie zapoznać się z treścią całego Memorandum Informacyjnego, w szczególności z opisanymi w nim czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Akcje. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Akcji powinny być podejmowane wyłączenie w oparciu o wszystkie dane, informacje i ryzyka przedstawione w Memorandum Informacyjnym. Inwestorzy powinni mieć na uwadze, że wartość Akcji może ulegać zmianie, w szczególności w związku ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych.

Uzyskując dostęp do Memorandum Informacyjnego za pośrednictwem sieci internet należy mieć na względzie, że  udostępniane w ten sposób dokumenty mogą ulec zniekształceniu lub modyfikacji podczas procesu ich przesyłania lub pobierania. Spółka, członkowie jej organów, pracownicy ani doradcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności lub zniekształcenia treści niniejszego Memorandum Informacyjnego udostępnionego za pośrednictwem sieci internet, w szczególności mogące powstać w wyniku używania nieaktualnego lub niekompatybilnego oprogramowania przez osobę pobierającą to Memorandum Informacyjne, lub też na skutek działania szkodliwego oprogramowania.

Jeżeli powyższe informacje wskazują, że materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o opuszczenie tej strony.

Aby uzyskać dostęp do zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów i dokumentów związanych z Ofertą Publiczną Akcji należy wybrać zamieszczoną poniżej opcję „AKCEPTUJĘ”, co jest równoznaczne ze złożeniem poniższych oświadczeń:

  • potwierdzam dokładne zapoznanie się z powyższymi zastrzeżeniami dotyczącymi Memorandum Informacyjnego oraz prowadzonej na jego podstawie Oferty Publicznej Akcji Boruta Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oraz akceptuję wszystkie te zastrzeżenia i zobowiązuję się do ich przestrzegania;
  • potwierdzam, że nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych lub na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego jurysdykcja przewiduje, że zapoznawanie się z materiałami zamieszczonymi na niniejszej stronie internetowej jest niezgodne z prawem;
  • oświadczam, że nie będę drukować, kopiować, przesyłać lub w inny sposób rozpowszechniać, w sposób naruszający powyższe postanowienia, zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej materiałów i dokumentów, w szczególności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.NIE AKCEPTUJĘ                           AKCEPTUJĘ