11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

Władze spółki

Marek Moś

Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Moś jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (2003).
W swojej karierze zawodowej, od 2007 r. był: członkiem Rady Społecznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy, gdzie zajmował się analizą dokumentów finansowych oraz sprawozdań rocznych, Przewodniczącym Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, gdzie opiniował organowi założycielskiemu sprawy z zakresu zamówień publicznych, planów finansowych i planów inwestycyjnych Przychodni, członkiem Rady Społecznej bydgoskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie dokonywał analizy dokumentów finansowych NFZ oraz bieżącej sytuacji finansowej oraz analizował złożone w placówce skargi  i wnioski ubezpieczonych. Obecnie, od 2011 r. pan Moś pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
Głównym jego zadaniem jest prowadzenie stałego nadzoru nad bieżącą działalnością spółki. Są to przede wszystkim: ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności spółki, ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku i składanie do zgromadzenia wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników dokonanej oceny.

« powrót