05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Władze spółki

Marek Moś

Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Moś jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (2003).
W swojej karierze zawodowej, od 2007 r. był: członkiem Rady Społecznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy, gdzie zajmował się analizą dokumentów finansowych oraz sprawozdań rocznych, Przewodniczącym Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, gdzie opiniował organowi założycielskiemu sprawy z zakresu zamówień publicznych, planów finansowych i planów inwestycyjnych Przychodni, członkiem Rady Społecznej bydgoskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie dokonywał analizy dokumentów finansowych NFZ oraz bieżącej sytuacji finansowej oraz analizował złożone w placówce skargi  i wnioski ubezpieczonych. Obecnie, od 2011 r. pan Moś pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
Głównym jego zadaniem jest prowadzenie stałego nadzoru nad bieżącą działalnością spółki. Są to przede wszystkim: ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności spółki, ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku i składanie do zgromadzenia wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników dokonanej oceny.

« powrót