19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Projekty UE


BORUTA-ZACHEM S.A. realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Boruta-Zachem S.A.” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.4: Dotacje na kapitał obrotowy. Umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.03.04.00-04-0111/20.
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).
Planowane efekty realizacji projektu: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie, na jaki została udzielona dotacja
Wartość projektu: 313 523.19 PLN
Dofinansowanie: 313 523.19 PLN (100,00%)BORUTA-ZACHEM S.A. realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnych na skalę świata produktów kosmetycznych w opakowaniach imitujących szkło z efektem szronienia”, współfinansowany ze środków EFRR w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6: Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2: Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPKP.01.06.02-04-0188/19.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnych na skalę świata produktów kosmetycznych w opakowaniach imitujących szkło z efektem szronienia umożliwiających wydłużenie daty przydatności kosmetyku o 10%, zmniejszenie transparentności opakowania, a tym samym ryzyko utleniania się produktu, zachowanie naturalnego koloru kosmetyku przez cały okres przydatności, brak płowienia koloru.

Zakres projektu obejmuje zakup automatycznej tubiarki i preformy butelki oraz koszty pośrednie. Zaplanowane do zakupu środki trwałe umożliwią wdrożenie innowacji produktowej i dywersyfikację działalności zakładu poprzez wdrożenie produktów dotychczas niewytwarzanych.

Wartość projektu: 372.216,00 PLN

Dofinansowanie: 142.372,62 PLN (38,25%)Data publikacji: 22-02-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPO 1.6.2/2021 na dostawę, montaż i uruchomienie automatycznej tubiarki na potrzeby projektu firmy Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy pt. „Wdrożenie innowacyjnych na skalę świata produktów kosmetycznych w opakowaniach imitujących szkło z efektem szronienia”, współfinansowany ze środków EFRR w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6: Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2: Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Treść dostępna tutaj: https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenia/ad/dostawa-automatycznej-tubiarki,1411