19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Projekty UE

 


Onlybio.life Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Boruta-Zachem S.A.” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.4: Dotacje na kapitał obrotowy. Umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.03.04.00-04-0112/20.
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).
Planowane efekty realizacji projektu: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie, na jaki została udzielona dotacja
Wartość projektu: 59 273.73 PLN
Dofinansowanie: 59 273.73 PLN (100,00%) 

FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego

 

Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie: 1. 5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Przedsięwzięcie pn. „Ekspansja ONLYBIO.LIFE SP. Z O. O. na rynki Kanady, Rosji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich” (umowa o powierzenie grantu nr UPG/1/G/2019/006/001 z dn. 28.04.2020); wydatki całk.: 2.006.007 zł, wydatki kwalifik.: 1.630.900 zł, dofinansowanie: 815.450 zł (50%); okres realizacji: 02’2020 – 11’2021

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marek OnlyBio i OnlyEco na nowych rynkach zagranicznych umożliwiające dywersyfikację rynków zbytu i zwiększenie sprzedaży eksportowej ONLYBIO.LIFE SP. Z O.O. Cele szczegółowe:

1) Zwiększenie przychodów z rynków zagranicznych,

2) Zwiększenie międzynarodowej rozpoznawalności firmy ONLYBIO.LIFE SP. Z O.O. i jej marek OnlyBio i OnlyEco,

3) Wygenerowanie pierwszych zamówień na produkty Marek OnlyBio i OnlyEco z nowych rynków zagranicznych Kanady, Rosji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

 

Realizacja projektu umożliwi zwiększenie rozpoznawalności marek OnlyBio i OnlyEco na rynkach zagranicznych oraz rozszerzenie dotychczasowej działalności eksportowej, czego bezpośrednim efektem będzie wzrost wolumenu sprzedaży eksportowej ONLYBIO.LIFE SP. Z O.O.
 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Projekt pn. ‘’Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Laboratorium Naturella Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w obszarze naturalnych kosmetyków pielęgnacyjnych oraz kosmetyków do higieny, których innowacyjny skład zapewni wysoki stopień bezpieczeństwa w stosowaniu’’; umowa o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0296/17-03;

Realizacja projektu polega na utworzeniu Centrum Badawczo-Rozwojowego w ramach bydgoskiego oddziału Laboratorium Naturella Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozyskanie niezbędnej infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz ustrukturyzowanie prowadzonej obecnie działalności badawczo-rozwojowej umożliwi zrealizowanie ambitnej agendy badawczej i stanowić będzie motor napędowy rozwoju Spółki. Osią prowadzonych prac badawczo-rozwojowych będą badania przemysłowe oraz prace rozwojowe z obszaru opracowania receptur, technologii wytwarzania, technologii produkcji i konfekcjonowania innowacyjnych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków pielęgnacyjnych. Planowane rezultaty charakteryzuje światowy poziom nowości oraz przełomowość z punktu widzenia rynku. Zagadnienia technologiczne, z którymi będzie się zmagała zaangażowana kadra badawczo-rozwojowa stanowią jedne z fundamentalnych obszarów dla uzyskania istotnej przewagi w branży kosmetyków naturalnych.

W rezultacie przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych oferta produktowa Laboratorium Naturella Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie poszerzona o innowacje produktowe z określonych wyżej obszarów. W ramach planowanego projektu zostanie także nawiązana współpraca z renomowanymi jednostkami naukowymi.

 

Projekt – najistotniejsze informacje:

Wydatki całk. 12 404 105,60 zł, wydatki kwalifik. 10 084 638,70 zł; dofinansowanie: 5 486 551,28 zł (54,40%); okres realiz.: 07’2018 – 06’2020

 

Zamówienia w projekcie:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CBR/1/POIR.02.01.00-00-0296/17/2019 na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych (formuła „zaprojektuj i wybuduj”) oraz wyposażenie obiektu Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) w środki trwałe na potrzeby projektu firmy Laboratorium Naturella Sp. z o.o. realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego » https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1191329#

 


[11-08-2020]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr CBR/2/POIR.02.01.00-00-0296/17/2020 na dostawę surowców na potrzeby projektu firmy Onlybio.life Sp. z o.o. (wcześniej: Laboratorium Naturella Sp. z o.o.) pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Laboratorium Naturella Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w obszarze naturalnych kosmetyków pielęgnacyjnych oraz kosmetyków do higieny, których innowacyjny skład zapewni wysoki stopień bezpieczeństwa w stosowaniu”, realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego >> https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1258359


 

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Projekt pn. „Budowa wizerunku polskiej marki kosmetyków stworzonych na bazie nowoczesnych i unikalnych na skalę światową ekologicznych surowców, produkowanych za pomocą zaawansowanych metod biotechnologicznych”; umowa o dofinansowanie: POIR.03.03.03-14-0172/18-01;

Celem projektu jest budowa wizerunku za granicą polskiej marki kosmetyków OnlyBio, stworzonych na bazie ekologicznych surowców, produkowanych za pomocą zaawansowanych metod biotechnologicznych. Wsparcie w rozwoju działalności eksportowej osiągnięte zostanie poprzez udział

jako wystawca w targach zagranicznych.

Realizacja projektu wiąże się m.in. z udziałem Laboratorium Naturella w 8 najważniejszych światowych imprezach targowych dedykowanych branży kosmetycznej.

 

Projekt – najistotniejsze informacje:

Wydatki całk. 1.189.794 zł, wydatki kwalifik. 985.600 zł; dofinansowanie: 788.480 zł (80.00%); okres realiz.: 08’2018 – 12’2019

 


 

 

 

„Fundusz Badań i Wdrożeń” (moduł 1) OŚ priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie pn. „Autonomiczne innowacyjne urządzenie dozujące do dystrybucji kosmetyków naturalnych oparte o automatykę generacji 2.0 i zaawansowaną statystykę" (umowa o powierzenie grantu 13/III/2019 z dn. 12.12.2019); wydatki całk. 793.737 zł, kwalifik. 705.900 zł; dofinansowanie: 440.900 zł (62,46%); okres realiz.: 12’2019 – 05’2020

 

2020-05-06

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/FBiW – 13/III/2019 na wykonanie prac badawczych dot. budowy prototypu - wykonania powtarzalnej wersji Beta urządzenia typu refil station na potrzeby przedsięwzięcia Boruta-Zachem S.A. dostępne tutaj:

https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenia/ad/zapytanie-ofertowe-nr-2-fbiw-13-iii-2019,1193

2020-05-06

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/FBiW – 13/III/2019 na dostawę (3) substancji wsadu kosmetycznego na potrzeby przedsięwzięcia Boruta-Zachem S.A. dostępne tutaj:

https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenia/ad/3-fbiw-13-iii-2019,1198

 

 


 

 

„Fundusz Badań i Wdrożeń” (moduł 1) OŚ priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie pn. „Stworzenie linii innowacyjnych naturalnych środków czystości na bazie surfaktyny i innych pofermentacyjnych związków o dużej wartości dodanej" (umowa o powierzenie grantu 12/III/2019 z dn. 12.12.2019); wydatki całk. 689.310 zł, kwalifik. 638.250 zł; dofinansowanie: 414.798 zł (64,99%); okres realiz.: 12’2019 – 05’2020


2020-05-06

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/FBiW – 12/III/2019 na wykonanie prac badawczych dot. analizy składu otrzymanych w toku realizacji przedsięwzięcia frakcji pod kątem jakościowym i ilościowym za pomocą chromatografii cieczowej na potrzeby przedsięwzięcia Boruta-Zachem S.A. dostępne tutaj:

https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenia/ad/zapytanie-ofertowe-nr-1-fbiw-12-iii-2019,1192

2020-05-06

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/FBiW – 12/III/2019 na dostawę materiałów zużywalnych/odczynników laboratoryjnych na potrzeby przedsięwzięcia Boruta-Zachem S.A. dostępne tutaj:

https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenia/ad/zapytanie-ofertowe-nr-2-fbiw-12-iii-2019,1197


„Fundusz Badań i Wdrożeń” (moduł 1) OŚ priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie pn. „Innowacyjna usługa badania zachowań konsumenckich w internecie w oparciu o własne narzędzie AI, algorytmy oraz analizy behawioralne " (umowa o powierzenie grantu 11/III/2019 z dn. 12.12.2019); wydatki całk. 725.115 zł, kwalifik. 647.500 zł; dofinansowanie: 407.350 zł (62,91%); okres realiz.: 12’2019 – 05’2020

 

2020-05-06

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/FBiW – 11/III/2019 na wykonanie prac związanych z optymalizacją relacyjnej bazy danych dla rekordów typu big data na potrzeby przedsięwzięcia Boruta-Zachem S.A. dostępne tutaj:

https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenia/ad/zapytanie-ofertowe-nr-2-fbiw-11-iii-2019,1194

 

 


 


„Fundusz Badań i Wdrożeń” (moduł 1) OŚ priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu integracji kamer typu eye tracking z goglami do VR wykorzystywanego w badaniach preferencji zakupowych klientów" (umowa o powierzenie grantu 10/III/2019 z dn. 12.12.2019); wydatki całk. 799.830 zł, kwalifik. 703.000 zł; dofinansowanie: 445.000 zł (63,30%); okres realiz.: 12’2019 – 05’2020

 

2020-05-06

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/FBiW – 10/III/2019 na wykonanie prac badawczych w zakresie opracowania oprogramowania w środowisku unreal wraz z identyfikacja testera w scenie oraz opracowania metody analizy percepcji optycznej na potrzeby przedsięwzięcia Boruta-Zachem S.A. dostępne tutaj:

https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ogloszenia/ad/zapytanie-ofertowe-nr-2-fbiw-10-iii-2019,1195