05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Zapytania ofertowe18-04-2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.2: „INNOCHEM” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.2/2017_INNOCHEM), Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących wyboru wykonawcy prac badawczo-rozwojowych na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu. Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 (wersja pdf) Zapytanie ofertowe nr 1/2017 (wersja edytowalna) 


18-04-2017

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.2: „INNOCHEM” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.2/2017_INNOCHEM), Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących wyboru wykonawcy prac badawczo-rozwojowych na potrzeby realizacji wyżej wymienionego projektu. Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 (wersja pdf) Zapytanie ofertowe nr 2/2017 (wersja edytowalna)


28-04-2017

Protokół wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 18.04.2017

Protokół wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 18.04.2017

 

28-04-2017

Protokół wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 18.04.2017

Protokół wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 18.04.2017

 

05-05-2017

Korekta protokołu wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 18.04.2017

Oświadczenie o korekcie protokołu wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 18.04.2017 Protokół wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 18.04.2017