18.06.2019

Laboratorium Naturella – spółka której wyłącznym właścicielem jest notowana na NewConnect Boruta Zachem, zawarła kontrakt z Katarzyną Bosacką. Znana dziennikarka prasowa i telewizyjna została ambasadorką dwóch ekologicznych marek firmy na polskim rynku. Spółka zapowiada rozpoczęcie długoterminowej kampanii promocyjno-edukacyjnej z udziałem Katarzyny Bosackiej jeszcze w drugim kwartale.

Posiadamy technologię umożliwiającą wytwarzanie biosurfaktantu z biomasy rzepakowej

Projekty UE

Tytuł projektu:

„Farmaceuta- zawód z przyszłością” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Cel projektu:

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa studentów farmacji poprzez umożliwienie im odbycia stażu w przemyśle.

Tytuł projektu:

Opracowanie kompleksowej technologii biotransformacji biomasy i jej kaskadowej biorafinacji opartej na prototypie mikrobiorafinerii
(umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.02-00-0128/16)

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii do kaskadowego (symultanicznego) odzyskiwania wielu metabolitów po zakończeniu procesu fermentacji biomasy. Opracowana technologia znacząco zwiększy efektywność wykorzystania śruty rzepakowej, poprzez wyodrębnienie z niej szeregu nowych końcowych produktów - otrzymanych w procesach fermentacji przy użyciu wyselekcjonowanych probiotycznych szczepów bakteryjnych z gatunku Bacillus subtilis. W ramach projektu zostanie zbudowany prototyp mikrobiorafinerii, czyli modułowej instalacji służącej do otrzymywania substancji o wartości dodanej w wyniku przeprowadzenia procesów fermentacji biomasy. Instalacja będzie składać się z części bioprocesowej, technicznej i biorafinacji.

Opracowanie kompleksowej technologii biotransformacji biomasy i jej kaskadowej biorafinacji opartej na prototypie mikrobiorafineriiTytuł projektu:

Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o. dla biorafinacji kaskadowej biomasy z wykorzystaniem w procesach biotransformacji probiotycznych szczepów
(umowa o dofinansowanie nr POIR.02.01.00-00-0159/15)

Cel projektu:

Projekt zakłada rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego, które będzie opierać się głównie na współdziałaniu wyspecjalizowanych laboratoriów, w skład których wchodzą:
1)    Laboratorium mikrobiologiczne – stworzenie i utrzymanie kolekcji szczepów przemysłowych.
2)    Laboratorium bioprocesowe - ocena przydatności biomasy do fermentacji.
3)    Laboratorium techniczne - powiększanie skali procesu oraz optymalizacja.
4)    Laboratorium biorafinacji - frakcjonowanie i oczyszczanie produktów końcowych.
5)    Laboratorium analityczne - analiza jakościowa i ilościowa produktów, ocena przydatności.
Zapotrzebowanie na tego typu centrum badawczo-rozwojowe wynika z potencjału gospodarczego tkwiącego w planowanej do przebadania i opracowania kompleksowej innowacyjnej technologii biotransformacji biomasy i kaskadowej (sekwencyjnej) jej rafinacji prowadzącej do wydzielenia produktów o wysokiej wartości dodanej i otrzymanie w efekcie końcowym pozostałej biomasy o podwyższonej wartości odżywczej w porównaniu do materiału początkowego. Końcowymi produktami (metabolity) będącymi rezultatami planowanej do opracowania innowacyjnej technologii, będą: biosurfaktanty i potencjalnie inne związki, takie jak ektoina, witaminy czy aminokwasy, różne rodzaje fruktanów (w tym FOS i lewan), kwas poli-γ-glutaminowy (γ-PGA)
Ich produkcja przyczyni się do rozszerzenia asortymentu oferowanych produktów w przedsiębiorstwach z branży farmaceutycznej, spożywczej, chemicznej, medycznej, kosmetycznej.


Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o. dla biorafinacji kaskadowej biomasy z wykorzystaniem w procesach biotransformacji probiotycznych szczepów